×
×
Birimler
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
İlke TÜRKDOĞAN
Adres
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No:63. 07160 Muratpaşa /ANTALYA
Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1280-1282
Birim Tanımı
Belediyenin görevlerini hızlı, verimli ve nitelikli bir şekilde yürütebilmesi için personel seçiminde, istihdamında ve eğitiminde uygulanacak ilkeleri tespit etmek.
Belediyede görevli memur, sözleşmeli personel ve işçi personel ile ilgili atama, görevlendirme, terfi, emeklilik, izin ve maaş tahakkuk işlemleri gibi özlük haklarına yönelik görevleri yürütmek.

Ayrıntılı olarak ;
 • Belediyenin hizmet esaslarına göre personel gereksinimlerini stratejik plana uygun olmak kaydı ile kısa ve uzun vadeli olarak tespit etmek, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Belediye birimleri arasındaki personel işlerinin belli esaslar dâhilinde mevzuata uygun ve her birimde aynı şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Personel mevzuatı ile ilgili değişiklikleri ve uygulamaları izlemek, belediye haricindeki kuruluşlarla bilgi ve tatbikat konularında birlikte hareket işlerliğini tesis etmek,
 • Atama, Asalet tasdiki, Emekli, İstifa ve nakil giden personel dosyalarının arşiv kaydının yapılması ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Personelin izin, istirahat vb. durumları ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Personel hareketleri ile ilgili olarak aylık ve yıllık olmak üzere istatistiki bilgileri düzenlemek,
 • Tüm emeklilik işlemlerini yürütmek ve takip etmek,
 • Personelin SGK’ya tabi (sigorta, bağkur) hizmetlerinin ve askerlikte geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesi işlemlerini yapmak,
 • Tazminat ve yan ödemelerle ilgili yenilikleri takip etmek ve yasalara uygun olarak hazırlanıp sağlıklı bir şekilde tatbik edilmesini sağlamak,
 • Belediyemizde görev yapmakta olan memur, sözleşmeli personel ve işçi personele ait özlük dosyalarının “özlük dosyalarının tutulmasına ilişkin usul ve esaslar” çerçevesinde düzenlenmesini sağlamak ve içindeki bölümleri noksansız olarak tanzim etmek,
 • Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları tarafından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi doğrultusunda verilen disiplin cezalarının, özlük dosyalarına işlenmesini sağlamak ve verilen cezaların itirazlarına ilişkin süreçleri takip etmek,
 • Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.
 • Muratpaşa Belediyesinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Belediye personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek
 • Belediyemizde görevli memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin maaş tahakkuk, icra, mesai, ikramiye ve iyileştirme işlemlerini düzenlemek/takip etmek,
 • Belediyemiz Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur hakkı işlemlerini düzenlemek ve takip etmek.
 • Belediyemizde istihdam edilen geçici işçilerin (mevsimlik) özlük haklarını takip etmek ve maaş işlemlerini düzenlemek.
 • 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Belediyemiz iştiraki olan şirkette istihdam edilen ve Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen personelin özlük işlemlerini yürütmek.
 • Belediyemizde mevzuat dâhilinde staj yapacak olan orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

EĞİTİM YÖNERGESİ
Bağlı Birimler

Özlük İşlemleri ve İdari İşler Servisi

Telefon
0(242)320-22-2
Dahili
1288-1292

Eğitim(Staj) İşlemleri Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1290-1296-1297

İhale İşlemleri Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1286-1291

Maaş ve Tahakkuk Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1287-1289