×
×
Belediye Encümeni
Anasayfa>Meclis>Belediye Encümeni
     İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde,belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
 
     Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.
 
     Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
 
     Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

GÖREV VE YETKİLERİ
 
 • Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
 • Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
 • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
 • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
 • Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
 • Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
 • Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

ENCÜMEN ÜYELERİ
 • Zühtü ŞAHİN
 • Murat Emre SARI
 • Ramazan DİREMLER