×
×
Birimler
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Murat SARIHAN
Adres
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No:63. 07160 Muratpaşa /ANTALYA
Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1898
Birim Tanımı
Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve bu kapsamda diğer mevzuatlarda belirtilen; birimin yetkisi ve sorumluluğu kapsamında belediye iş ve işlemlerinin uygulanmasını ve denetimini sağlayan birimdir. Bu tanım doğrultusunda Müdürlük genel olarak: Belediye gelirlerinin tahsilatı; tahakkuk işlemleri; muhasebe işlemleri; Belediyenin performans programı, bütçesi ve faaliyet raporunun oluşturulması; bütçenin takibi ve bütçe gerçekleşme sonuçlarının değerlendirilmesi; kamu alacaklarının belirlenmesi-takibi iş ve işlemlerini yürütmektedir.
  
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Muhasebe Şefliği
Telefon: 0 (242) 320 22 22
Dahili: 1446 – 1455 – 1460 – 1475 – 1484
E-Posta:  muhasebe@muratpasa-bld.gov.tr


BAĞLI BİRİMLER

Tahakkuk Şefliği
Vergi, resim, harç,  katılım payları vb. Belediye gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemler Tahakkuk Şefliğince yapılmaktadır. Yetki ve sorumluluklar kapsamında şefliğin görevleri aşağıdaki gibi sıralanır.
 • Bildirime göre vergiye tabi mükelleflerin verecekleri beyannameler üzerinden tahakkuk fişi düzenlemek ve vergi tahakkuk ettirmek,
 • Bildirim dışında vergiye tabi olan mükellefler adına Belediye gelirleri kanununun ilgili maddelerinde yazılı esaslar içerisinde vergi tahakkuk ettirmek,
 • Denetim raporlarına ve yoklamaya yetkili personel tarafından düzenlenen yoklama fişlerine ve takdir komisyonları kararlarına istinaden gerekli tarhiyatı düzenlemek, mükelleflere veya sorumlulara ihbarnamelerle tebliğ etmek,
 • Mükellefiyetin tesisi, kaldırılması ve değişikliklere ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Mükellefleri izlemek amacıyla hesap, kart ve defter ve bilgisayar kayıtları tutmak,
 • Tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları ile kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri düzenlemek,
 • İtirazlı ve itirazsız olarak tahakkuk eden vergi, resim, harç ve cezalarla zamların tahakkuk pusulalarını düzenlemek,
 • Vergi borcu bulunmayan mükelleflerin borcu yoktur belgelerini düzenlemek,
 • Dilekçeyle mükelleflerin başvurularını hazırlamak,
 • Yapılandırma işlemlerini yürütmek,
Tahsilat Şefliği
İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tahsilat işlemlerinin yürütülmesi ve takibi Tahsilat Şefliğince yapılmaktadır. Yetki ve sorumluluklar kapsamında şefliğin görevleri aşağıdaki gibi sıralanır.
 • Mükellef başvurusu doğrultusunda tahakkuk ettirilen gelirlerin takip ve tahsilat işlemlerini yapmak,
 • Tahsil edilen nakdi bankaya intikal ettirmek,
 • Taksit süresi içinde borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında icra takibatı yaptırmak,
 • Terkinler ile reddi gereken vergi, resim, harçlarla ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili işlemleri yapmak,
 • Yürütülen işlemler ile ilgili olarak idari yargı mercilerinde olan ihtilaflarda, Belediyeyi temsilen talep ve savunmalarda bulunmak,
 • Tahsildarlara ait tahsilatın kayıtlarını tutmak ve tahsildarların hesaplarını denetlemek
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şefliği
İç kontrol, kurumsal misyonun gerçekleştirilmesi ve kurumsal vizyona ulaşılması yolunda kontrol ortamının oluşturulduğu, ortaya çıkabilecek risklerin tespit edildiği ve bu risklere karşı yapılması gereken eylemlerin belirlendiği, kurumsal kapasitenin değerlendirilip gerekiyorsa iyileştirme faaliyetlerinin önerildiği, sürekli kendini yenileyen bir süreçtir. Bu çerçevede yetki ve sorumluluklar kapsamında şefliğin görevleri aşağıdaki gibi sıralanır.
 • Harcama birimlerine ait işlemlerin bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu; kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması bakımından kontrollerini yapmak,
 • Dönemsel olarak hazırlanması gereken uyum eylem planının güncelleme çalışmalarını yapmak,
 • İzleme ve değerlendirme toplantıları sonrasında uyum eylem planı gerçekleşme sonuçlarını raporlayarak üst yönetime sunmak,
 • Uyum eylem planı içerisinde yer alan, Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait eylemleri belirlenen takvim planı doğrultusunda gerçekleştirmek.
Plan ve Bütçe Şefliği
5018 sayılı kanun kapsamında belirli kriterlere sahip kamu idareleri Stratejik Plan oluşturmak zorundadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine göre de nüfusu 50.000’in üstünde olan belediyeler için Stratejik Plan oluşturulması hükmü yer almaktadır. Stratejik plan çerçevesinde Belediye bütçesinin etkin / verimli yönetilebilmesi ve bütçe ile ilgili işlemlerin koordinasyonu için Plan ve Bütçe Şefliği yetkilendirilmiştir. Yetki ve sorumluluklar kapsamında şefliğin görevleri aşağıdaki gibi sıralanır.
 • Yatırım programı uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Stratejik plan kapsamında performans programı çalışmalarının koordine edilmesi ve Belediye performans programının oluşturulması,
 • Performans esaslı bütçe çalışmalarının koordine edilmesi ve Belediye gelir - gider bütçesinin oluşturulması,
 • Ayrıntılı finansman programının hazırlanması,
 • Satın almalara ilişkin bütçe kontrollerinin yapılması,
 • İlgili mevzuat kapsamında meclis ve/veya üst yönetim onayı doğrultusunda birim içi aktarma, birimler arası aktarma ve yedek ödenekten aktarma işlemlerinin yapılması,
 • Öngörülmeyen harcamaların doğması durumunda meclis ve üst yönetim onayı doğrultusunda Ek Ödenek oluşturma işlemlerinin koordine edilmesi,
 • Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması ve üst yönetime sunulması,
 • Belediyenin kesin hesap raporunun ve faaliyet raporunun oluşturması sürecinin koordine edilmesi.
Muhasebe Şefliği
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer Kanunların ön gördüğü düzenlemelerle yetki ve sorumluluklar kapsamında şefliğin görevleri aşağıdaki gibi sıralanır.
 • Belediye muhasebe iş ve işlemlerinin yapılması,
 • Nakit akış planı doğrultusunda belediye hesabının olduğu bankaya ödeme talimatı verilmesi,
 • Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının denetlenmesi.
İdari İşler Şefliği
İdari işler Şefliği ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı olarak Müdürlüğün evrak kayıt, satın alma, taşınır ve personel özlük işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca bu işlemler ile ilgili kayıtlarının tutulması ve muhafaza edilmesi de şeflik sorumluğundadır. Vergilendirme işlemleri kapsamında danışma ve bilgi talepleri İdari İşler Şefliği bünyesinde koordine edilmektedir.

Semt Vezneleri
Tahsilat Şefliğine bağlı vezneler ve ilişkin iletişim bilgileri:
 
1-Ali Çetinkaya Semt Veznesi 
Adres: Sinan Mah. Ali Çetinkaya Cad. No: 12 Muratpaşa Antalya
Tel: 243 14 55
 
2-Tapu Veznesi
Adres: Meltem Mah. 3807 Sok. No:4/1 Muratpaşa Antalya
Tel: 237 98 99
Bağlı Birimler