×
×
Plan ve Proje Müdürlüğü
 

SIRA NO
 
HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
( EN GEÇ )
1Çap1. Dilekçe
2. Tapu veya tapu kayıt sureti (İlgili Tapu Müdürlüğü/Asıl veya fotokopi)
3. Ölçü krokisi (Kadastro Müdürlüğü/Asıl veya fotokopi)                                                                                                                   
2 gün
21/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan değişikliği1. Başvuru yazısı veya dilekçesi (Dilekçe dosya içinde bulunacak tapuda
kayıtlı isimler veya yine dosya içinde verilmiş olan noter onaylı vekâlet belgesinde
tanımlanmış mülk sahiplerine vekâlet eden kişi/kişiler tarafından imzalanmış olmalıdır.)

2. Plan değişikliği önerisi (Oda vizeli, A karne grubu plancı imzalı-Asıl) ve plan açıklama
raporu (Oda vizeli, A karne grubu plancı imzalı-Asıl)

3. Son 1 yıl içerisinde alınmış geçerli imar çapı (Fotokopi)
4. Tapu kayıt sureti (Tapu Müdürlüğünden alınmış ve son 3 aya ait-asıl veya fotokopi)

5. Ölçü krokisi (Kadastro Müdürlüğü/Asıl veya fotokopi

6. Harç makbuzu (Plan değişikliğine konu ada-parsele ilişkin asıl veya fotokopi)

7. Gerekiyorsa vekalet (Noter onaylı, son 6 ay içinde plan tadilatına konu olan ada/parsel
için alınmış, asıl veya fotokopi)

8. Gerekiyorsa şirket yetki belgesi, imza sirküleri (Noter onaylı, asıl veya fotokopi) 

9. Gerekiyorsa muvafakatname (Noter onaylı, asıl veya fotokopi)

10. Gerekiyorsa ilgili kurum görüşleri (Asıl)
1 ay (30 gün)
3Yolaterk / Tevhid / İfraz
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- İlgili Parsellerin Son Bir Yıl İçinde Alınmış şerhli Tapu Kaydı veya Yerine Geçecek
Yasal Belge(İlgili Tapu Müdürlüğü-Asıl veya fotokopi)

3- İlgili Maliklerin İmza Sirkülerini İhtiva Eden Müşterek Müracaatları veya Muvafakatname
veya Vekaletnameleri (Noter-Asıl veya fotokopi)

4- Harita Mühendisince Hazırlanmış İşlem Dosyası
5- Parselin Son Bir Yıl İçinde Alınmış  Geçerli İmar Çapı (Asıl veya fotokopi)
6- Ölçü Krokisi (Kadastro Müdürlüğü/Asıl veya fotokopi)
7- Oda Tescil Vize Formu (Asıl)
8- Doküman ( Kadastro Müdürlüğü-fotokopi)
9- Poligon Röperi (Kadastro Müdürlüğü- fotokopi)
İlgili ada parselin koordinatlı veri olması sartı ile tek parsel için 5 İş Günü
4Parselasyon
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- İlgili Parsellerin Son Bir Yıl İçinde Alınmış Şerhli Tapu Kaydı (Asıl veya fotokopi)
3- İlgili Maliklerin İmza Sirkülerini İhtiva Eden Müşterek Müracaatları veya
Muvafakatname veya Vekaletnameleri (Noter-Asıl veya fotokopi)

4- 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine Göre Hazırlanmış Parselasyon Dosyası
5- Ölçü Krokisi (Kadastro Müdürlüğü/Asıl veya fotokopi)
6- Oda Tescil Vize Formu (Asıl)
7- Doküman (Kadastro Müdürlüğü-fotokopi)
8- Poligon Röperi (Kadastro Müdürlüğü- fotokopi)
İlgili parselin koordinatlı veri olması sartı ile tek parsel için 15 İş Günü
5İmar Borcu
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- İlgili Parsellerin Şerhli Tapu Kayıt Sureti (İlgili Tapu Müdürlüğü/Asıl veya fotokopi)
1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


 
İlk Müracaat Yeri :
Plan ve Proje Müdürlüğü
 
İsim :
Emre VURAL
 
Ünvan :
Birim Müdür V.
 
Adres :
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
 
Telefon :
0 242 320 22 22 ( 1500 )
 
Faks :
0 242 324 07 98
 
E-Posta :
info@muratpasa-bld.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri :
 
İsim :
  Kadir ÇETİNKAYA
Ünvan :
Başkan Yardımcısı
 
Adres :
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
 
Telefon :
0 242 320 22 22 
 
Faks :
0 242 324 68 94
 
E-Posta :
info@muratpasa-bld.gov.tr